Wednesday, May 25, 2016

Het voicemailbericht

Het voicemailbericht was afschuwelijk. Het was 23:30 op een zaterdagavond, en ik belde net in om mijn voicemail berichten te beluisteren. "Bel me," smeekte de moeder.

"Ik weet niet wat er gebeurt. Jamie doet gek, alsof hij twee verschillende persoonlijkheden heeft. Ik ben zo bang."

Op de achtergrond, hoorde ik de 9-jarige Jamie afwisselend schreeuwen en verwensingen naar zijn moeder uiten, huilen en zich verontschuldigen. Het was de meest huiveringwekkende boodschap die ik ooit heb gekregen. Jamie's vader had niet de bedoeling om zijn zoon psychisch te vergiftigen, maar hij deed het op onrechtstreekse wijze toch. De frustratie van een mislukt huwelijk, de onwil van beide echtgenoten om met elkaar op te schieten, de nachten alleen doorgebracht in een klein appartement. Jamie zou gesprekken van zijn vervreemde ouders hebben opgevangen, hoe de vader de moeder vervloekte (aan de telefoon in het bijzijn van zijn zoon en tijdens de bezoeken), en hoe hij de schuld van alles op haar stak. Worstelend met zijn percepties, neemt Jamie geleidelijk de overtuiging over dat de mama "de papa eruit had geschopt," en dus de haat van de vader werd doorgegeven aan zijn jonge, fragiel en kwetsbare zoon. De nacht dat Jamie’s moeder me belde, kon hij niet langer dergelijke tegenstrijdige gevoelens voor haar liefde die hij had gevoeld, en de haat die hij tegenkomt bij de vader te bevatten. Het leren omgaan met een verwarrende miasma van woede en verdriet werd hem teveel.


Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEZHcxRDdjNHlWU2M/view?usp=sharing:Sunday, May 22, 2016

Feedback bijeenkomsten

De afgelopen maanden organiseerde ik een 4 tal bijeenkomsten rond ouderverstoting, zowel in Belgie  (Boechout, Gent, Brasschaat) als  in Nederland (Lieshout), telkens met veel belangstelling en bezoekers.

Elke keer opnieuw ouders die verlangen naar een oplossing voor het schrijnende probleem "ouderverstoting", een oplossing die er vaak (nog) niet is. Hoewel de oorzaken duidelijk zijn, de patronen steeds terug komen en sommige rechtbanken vonissen uitspreken die hoopvol zijn, blijft het aantal ouders toenemen.

Tijd om even te evalueren en een korte enquete te houden. 

Hieronder enkele resultaten:Zeker een reden om door te gaan met het organiseren van nog meer bijeenkomsten, overlegmomenten, gespreksgroepen en voordrachten.Hou de agenda zeker in het oog.... more to come!

  • Zondag 5 Juni: praatcafé ouderverstoting in Sint-Niklaas, registreren via:
    Gratis registratie
  • Zondag 26 Juni: lezing Jan Storms in Antwerpen, ticket: Klik hier

Thursday, May 19, 2016

"Kinderen als wapen en prooi in vechtscheidingssiuaties"

Net als de sector van de ambulante revalidatie ondervindt men in de wereld van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg een toenemende druk op de werking vanuit nieuwe maatschappelijke fenomenen. Een dergelijk fenomeen is het deels uiteenvallen van het klassieke gezinsbeeld en de verschuivende houdingen van de maatschappij en van de juridische wereld hiertegenover. Steeds meer worden we concreet geconfronteerd met kinderen die in echtscheidingssituaties leven, wat
op zich al specifieke problemen oplevert. Nog indringender is de impact van het fenomeen ‘vechtscheidingen’ op onze werking en maatschappelijke situering. Soms dreigen we als organisatie te worden meegesleurd in deze strijd en in de juridische complicaties die deze met zich meebrengt.

In de Vlaamse GGZ-wereld hebben ze de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk een antwoord te zoeken op deze uitdagingen. Een stuurgroep onder leiding van Lieve De Laet heeft een visietekst opgesteld, die als leidraad kan dienen voor een eenduidiger aanpak van de problematiek in de GGZ-centra. Ook in Centra voor Ambulante Revalidatie worden we geconfronteerd met deze uitdagingen. Dikwijls weten ook wij niet hoe we hierop psychologisch, sociaal en juridisch juist kunnen
reageren. We hebben de indruk dat de verschillende centra hierin nogal verscheidene houdingen aannemen.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEZkYyYnJnd3RWdTQ/view?usp=sharing:


Friday, May 13, 2016

Parlementaire vraag: Oudervervreemding of -verstoting - Jo Vandeurzen 18/02/2016

Bron: Vlaams parlement

Oudervervreemding/ouderverstoting ontstaat als een kind zich heel sterk allieert bij één ouder terwijl het afstand neemt van de andere ouder of die zelfs helemaal verstoot. Niet altijd, maar meestal speelt de ouder met wie het kind een sterke band heeft door middel van manipulatie een rol in die verstoting. Niet zelden speelt dat proces zich af in het kader van een (v)echtscheiding.

Oudervervreemding/ouderverstoting wordt door experts bestempeld als kindermishandeling omdat de band tussen het kind en een ouder volledig wordt kapot gemaakt. De kinderen krijgen als volwassenen vaak ernstige psychische problemen. Ze lijden aan verlies van identiteit, grote onzekerheid en onevenwichtigheid en ze hebben moeite met het inschatten van de sociale werkelijkheid. Ook de verstoten ouder lijdt fysiek en psychisch.

Volgens internationaal onderzoek zou de band met de verstoten ouder slechts in 40% van de gevallen weer worden hersteld. Klassieke therapieën hebben maar een beperkt succes.

Volgende vragen werden gesteld:

1. Beschikt de minister over gegevens over de incidentie van oudervervreemding/ouderverstoting?

2. Hoeveel gevallen van oudervervreemding/ouderverstoting werden begeleid door centra voor geestelijke gezondheidszorg in 2013, 2014 en 2015? In hoeveel van deze gevallen slaagden de centra erin de band tussen kind en verstoten ouder te herstellen?

3. Hoeveel gevallen van oudervervreemding/ouderverstoting werden begeleid door centra algemeen welzijnswerk in 2013, 2014 en 2015? In hoeveel van deze gevallen slaagden de centra erin de band tussen kind en verstoten ouder te herstellen?

4. Gebruiken CGG’s en CAW’s specifieke methodieken om de hereniging tussen het kind en de verstoten ouder te bewerkstelligen?

5. Is het Huis van Vereniging de minister bekend? Wordt het huis op enige wijze gesubsidieerd door de minister?

Lees hier het volledige verslag, inclusief de antwoorden::
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEdmN0TTNXNkFjWUk/view?usp=sharing:

Tuesday, May 10, 2016

Donatie campagne - ouderverstoting

Omdat uw hulp uitermate belangrijk is om ouderverstoting uit de wereld te helpen, vragen we uw steun. Met het ingezamelde geld doen we een bijdrage aan een media campagne: folders & flyers en starten we een "cofee on tour" project voor verstoten ouders.
Deel dit bericht met vrienden, familie en werkgevers.
Waarom?
1. ouderverstoting is zowel een emotioneel- als een financieel trauma voor heel wat verstoten ouders,
2. ouderverstoting heeft een impact op de verdere ontwikkeling van onze kinderen.
3. meer media aandacht is nodig d.m.v. posters en folders, o.a: gebrokenkind.be,
4. meer initiatieven zijn nodig om verstoten ouders te steunen in hun ondersteuning. Nieuwe initiatieven worden uitgewerkt.
** Graag delen - enkel samen maken we het verschil **
Bij voorbaat dank - Tom & alle verstoten ouders.

Friday, May 6, 2016

Vechtscheiding

Bron: Lea Waterval - 22 april 2006

snuitjes bleek
oogjes rood omrand
levensvreugd ver te zoeken
kelen gesnoerd
door verdriet overmand
gevoel van beroerd en onbemind
want keuzes onmogelijk te maken
tussen wat men beiden mint
liefde soms woorden van voortvluchtig
begonnen met alles
en nu met zwaarte van niets
het mes van gestoken
met kinderen prijs van afrekening
gescheurd in stukken met holte
van wetten in bezeerde trouw
op woorden van leugens gestreeld
met prikkeling de haat bekroond
leven van kinderen verbeurd,
in kampen verdeeld en enkel juristen beloond
Wednesday, May 4, 2016

Enkele uitspraken

"Ouderlijke psychologische controle wordt gedefinieerd als verbale en non-verbaal gedrag dat inbreuk maakt op de jeugd hun emotionele en psychologische autonomie."
(Stone, Buehler en Barber, blz. 57)

"Een belangrijk aspect van geheim interparentaal conflict d.m.v. driehoeksverhouding met kinderen (Minuchin, 1974): Het gaat om actieve werving (hoewel deze activiteit vrij subtiel kan zijn) of impliciete goedkeuring van door het kind geïnitieerde betrokkenheid bij geschillen van de ouders. "(Stone, Buehler en Barber, 2002, blz. 56)

"De centrale elementen van psychologische controle zijn het binnendringen in de psychologische wereld en ouderlijke pogingen van het kind om gedachten en gevoelens van het kind te manipuleren door middel van: schuld, schaamte en angst. Psychologische controle onderscheidt zich van gedragscontrole doordat de ouder probeert te beheersen, door het gebruik van kritiek, dominantie, en angst of schuldgevoelens inductie, gedachten en gevoelens in plaats van het gedrag van het kind te ondersteunen. "(Stone, Buehler en Barber, p . 57)

Monday, May 2, 2016

Waarom partnergeweld? Huiselijk geweld van ouderlijke vervreemding.

Huiselijk geweld komt voor in de bredere context van interpersoonlijke macht, controle en overheersing en deze kwaliteiten van interpersoonlijke macht, controle en overheersing zijn duidelijk in de “narcistisch georganiseerd persoonlijkheidsstoornis”, eigenschappen van de "Vervreemdende" ouder die uitdrukkelijk de wens heeft om de "ouderlijke vervreemding" te realiseren.

De pathologie heeft van oudsher de naam "ouderlijke vervreemding" meegekregen, heeft betrekking op de expressie van het narcistisch georganiseerd persoonlijkheidsstoornis pathologie van de "vervreemdende" ouder (Childress, 2015), en deze pathologie is een variant van huiselijk geweld. In plaats van fysiek geweld te gebruiken tegen het beoogde slachtoffer, gebruikt de dader in "ouderlijke vervreemding" het kind, in plaats van fysiek geweld te gebruiken, gebruikt de dader in "ouderlijke vervreemding" emotioneel geweld. De dader in  huiselijk geweld van "ouderlijke vervreemding" exploiteert venijnig de liefde van de gerichte ouder voor het kind als wapen te gebruiken om immens en ernstig emotioneel en psychisch lijden toe te brengen aan het slachtoffer, de ex-echtgenoot.

De pathologie van "Ouderlijke vervreemding" is een vorm van huiselijk geweld.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiETnVvQ2JHSnFHWjQ/view?usp=sharing: