Thursday, September 1, 2016

Parentificatie: laat het kind weer kind worden

Bron: Parentificatie

Wanneer je werkt met kinderen in onveilige thuissituaties, ben je waarschijnlijk wel bekend met de term parentificatie: wanneer een kind de ouderrol vervult, omdat zijn ouder dat niet doet of niet kan. Veel kinderen die onveilig opgroeien, krijgen hiermee te maken. Ze nemen (veel) praktische of zorgtaken over en zorgen voor hun ouder, die het moeilijk heeft. Bijvoorbeeld wanneer de ouder kampt met een psychiatrische stoornis, een verslaving of een verstandelijke beperking heeft.

Deze kinderen dragen een zware verantwoordelijkheid, die een gezonde ontwikkeling in de weg staat. Veel kinderen ondervinden hier hun hele verdere leven gevolgen van. Als professional kun je hierin veel betekenen. Door aandacht te hebben voor dit mechanisme, help je deze kinderen om, los van hun ouder, een op zichzelf staand persoon te (mogen) zijn, met eigen behoeftes, grenzen en een eigen identiteit.

Lees het volledig artikel:           Klik hier

No comments:

Post a Comment