Wednesday, March 23, 2016

Waarom zowel vaders als moeders ertoe doen.

Bron: familyfacts.nl
 • Het welzijn van kinderen. Kinderen die in intacte gezinnen opgroeien, hebben gemiddeld betere cognitieve prestaties en gedrag.
  • Van kinderen die opgroeien in gezinnen met twee ouders en twee kinderen, hebben degenen die opgroeien met een gehuwde, biologische vader gemiddeld hogere cijfers bij kennistesten en deze kinderen vertonen minder gedragsproblemen vergeleken met leeftijdgenoten die opgroeien met een ongehuwde biologische vader, een stiefvader of de samenwonende partner van hun moeder.
 • Psychologisch welbevinden van adolescenten. Er is een positief verband tussen het hebben van nauwe banden tussen adolescenten en hun vader of moeder aan de ene kant, en het psychologische welbevinden van de adolescenten aan de andere kant.
  • Adolescenten die nauwe banden hebben met hun beide ouders, rapporteerden gemiddeld een lager niveau van psychologische spanning (bijv. hoe vaak ze zich somber, gespannen, eenzaam, opgewonden of gelukkig voelen), in vergelijking met leeftijdgenoten die aangaven dat ze een minder nauwe band met hun vader of moeder hebben.
 • Gedragsproblemen bij adolescenten. Adolescenten met meer betrokken vaders of moeders vertonen gemiddeld minder gedragsproblemen.
  • Hoe groter de betrokkenheid van beide ouders, hoe lager het niveau van gedragsproblemen bij de adolescent, zowel in termen van agressie en antisociaal gedrag, als in termen van negatieve gevoelens zoals angst, depressie en een laag zelfbeeld. De betrokkenheid van de vaders werd gemeten door te kijken naar de frequentie waarmee vaders belangrijke beslissingen bespraken met hun puberkinderen en naar hen luisterden, of vaders wisten met wie hun puberkinderen omgingen als ze niet thuis waren, en of vaders gebeurtenissen of activiteiten misten die belangrijk waren voor hun adolescente kinderen. Ook werd gekeken naar wat adolescenten zelf aangaven over de nabijheid tot hun vaders, of hun vaders voldoende tijd met hen doorbrachten en hoe goed ze dingen met elkaar deelden en communiceerden
 • Jeugdcriminaliteit. Adolescenten die een positieve relatie met hun beide ouders rapporteerden, komen gemiddeld minder tot crimineel gedrag.
  • Verdere analyse liet zien dat het beschermende effect van een positieve ouder-kindrelatie sterker bleek te zijn bij adolescente jongens dan bij meisjes.
 • Onderwijsprestaties van jongvolwassenen. Individuen van wie beide ouders vanaf het begin meer betrokkenheid bij hun leven toonde, bereiken gemiddeld een hoger onderwijsniveau.
  • Respondenten van wie de beide ouders meer betrokkenheid bij hen toonde op zevenjarige leeftijd (dat wil zeggen: meer uitjes, meer voorlezen, meer interesse tonen in hun onderwijs), bereikten gemiddeld hogere onderwijsniveaus als jongvolwassenen dan leeftijdgenoten van wie een van de ouders minder betrokkenheid toonde vanaf jonge leeftijd.
 • Vader-kindrelaties. Adolescenten die opgroeien in intacte gezinnen, geven gemiddeld vaker aan een betere band te hebben met hun vaders.
  • Adolescenten die in intacte gezinnen opgroeien, gaven gemiddeld vaker aan dat ze nauwere banden hadden met hun vader in vergelijking met leeftijdgenoten die in gemengde gezinnen, gescheiden gezinnen of nooit gehuwde eenoudergezinnen opgroeiden.

No comments:

Post a Comment